Matsuda Yosuke, PhD

iMycorrhizologistjResearchGate

Lab. of Forest Pathology & Mycology/ Forest Mycology,
Graduate School of Bioresources, Mie University
Tsu, Mie, 514-8507, JAPAN
Tel & Fax: +81-59-231-9639 (direct)
e-mail: m-yosuke(at)bio.mie-u.ac.jp

Japanese

Curriculum Vitae

Education:

Work Experiences:


Current projects

1. Studies on community structure of mycorrhizal fungai in forest ecosystems 2. A study on a role of mycorrhizal fungi to achlorolophylus and mixotrophic plants

Past projects

1. Studies on ectomycorrhizal fungal community structures and their role to forest ecosystems

2. Species diversity and functional significance of arbuscular mycorrhizal fungi


Funds for scientific researches

Current projects

Past projects


Publications

Original

 1. Uesugi T, Nakano M, Selosse MA, Obase K, Matsuda Y (2016) Pyrola japonica, a partially mycoheterotrophic Ericaceae, has mycorrhizal preference for russulacean fungi in central Japan. Mycorrhiza 26:819?829, doi: 10.1007/s00572-016-0715-2
 2. Lallemand F, Gaudeul M, Lambourdiere J, Matsuda Y, Hashimoto Y, Selosse MA (2016) The elusive predisposition to mycoheterotrophy in Ericaceae. New Phytologist 212: 314-319, doi: 10.1111/nph.14092
 3. Obase K, Douhan G, Matsuda Y, Smith M. (2016) Revisiting phylogenetic diversity and cryptic species of Cenococcum geophilum sensu lato. Mycorrhiza 26(6): 529-540, doi: 10.1007/s00572-016-0690-7
 4. Torii M, Ito M, Nagao M, Matsuda Y, Ito S (2016) Variations in virulence and hyphal growth of four Raffaelea quercivora isolates within Quercus crispula. Forest Pathology 46(3): 248?255, doi: 10.1111/efp.12252
 5. Obase K, Douhan G, Matsuda Y, Smith M (2016) Cladophialophora floridana and Cladophialophora tortuosa, new species isolated from sclerotia of Cenococcum geophilum in forest soils of Florida, USA. Mycoscience 57(1):26?34.
 6. Nakashima H, Eguchi N, Uesugi T, Yamashita N, Matsuda Y (2016) Effect of ectomycorrhizal composition on survival and growth of Pinus thunbergii seedlings varying in resistance to the pine wilt nematode. Trees 30(2):475-481, doi: 10.1007/s00468-015-1217-0
 7. Matsuda Y, Takeuchi K, Obase K, Ito S (2015) Spatial distributions and genetic structures of Cenococcum geophilum in coastal pine forests in Japan. FEMS Micorbiology Ecology, doi: 10.1093/femsec/fiv108.
 8. Obase K, Douhan G, Matsuda Y, Smith M (2014) Culturable fungal assemblages growing within Cenococcum sclerotia in forest soils. FEMS Microbiology Ecology 90(3):708-17, doi: 10.1111/1574-6941.12428
 9. Obase K, Matsuda Y (2014) Culturable fungal endophytes in roots of Enkianthus campanulatus (Ericaceae). Mycorrhiza 24(8):635-644, doi: 10.1007/s00572-014-0584-5
 10. Torii M, Matsuda Y, Seo ST, Kim KH, Ito S, Moon MJ, Kim SH, Yamada T (2014) The effect of Raffaelea quercus-mongolicae inoculations on the formation of non-conductive sapwood of Quercus mongolica. Mycobiology42(2):210-214.
 11. Torii M, Matsuda Y, Ito S (2014) Extent of colonization by Raffaelea quercivora of artificially inoculated living and gamma-ray-sterilized seedlings of two Japanese and three American oak species. Forest Pathology 44:117-123, doi: 10.1111/efp.12075.
 12. Matsuda Y, Takano Y, Shimada M, Yamanaka T, Ito S (2013) Distribution of ectomycorrhizal fungi in a Chamaecyparis obtusa stand at different distances from a mature Quercus serrata tree. Mycoscience 54(4): 260-264, doi:10.1016/j.myc.2012.09.019
 13. Polme S, Bahram M, Yamanaka T, Nara K, Dai Y, Grebenc T, Kraigher H, Toivonen M, Wang P, Matsuda Y, Naadel T, Kennedy P, Koljalg U, Tedersoo L (2013) Species richness and community composition of ectomycorrhizal fungi associated with alders (Alnus spp.) in relation to biotic and abiotic variables at the global scale. New Phytologist 198(4):1239-1249, doi: 10.1111/nph.12170
 14. Obase K, Matsuda Y, Ito S (2013) Enkianthus campanulatus (Ericaceae) is commonly associated with arbuscular mycorrhizal fungi. Mycorrhiza 23(3): 199-208, doi: 10.1007/s00572-012-0462-y
 15. Thongsandee W, Matsuda Y, Shimizu M, Ehara H, Ito S (2013) Isolation of endophytic streptomycetes from above- and below-ground organs of Quercus serrata. Journal of Forest Research 18(2): 179-189, doi: 10.1007/s10310-012-0337-2
 16. Matsuda Y, Shimizu S, Mori M, Ito S, Selosse MA (2012) Seasonal and enverinmental changes of mycorrhizal associations and heterotrophy levels in mixotrophic Pyrola japonica growing under different light environments. American Journal Botany 99(7): 1177-1188
 17. Seo MY, Matsuda Y, Nakashima C, Ito S (2012) Taxonomic re-evaluation of Raffaelea quercivora isolates collected from mass mortality of oak trees in Japan. Mycoscience 53(3): 211-219, 10.1007/s10267-011-0154-z
 18. Thongsandee W, Matsuda Y, Ito S. (2012) Temporal variations in endophytic fungal assemblages of Ginkgo biloba L. Journal of Forest Research 17(2): 213-218, doi: 10.1007/s10310-011-0292-3
 19. Torii M., Matsuda Y, Murata M., Ito S (2011) Spatial distribution of Raffaelea quercivora hyphae in transverse sections of seedlings of two Japanese oak species. Forest Pathology 41(4): 293-298. doi: 10.1111/j.1439-0329.2010.00672.x
 20. Matsuda Y, Okochi S, Katayama T, Yamada A, Ito S. (2011) Mycorrhizal fungi associated with Monotropastrum humile (Ericaceae) in central Japan. Mycorrhiza 21(6): 569-576. doi: 10.1007/s00572-011-0365-3
 21. Matsuda Y, Kimura K, Ito S (2010) Genetic characterization of Raffaelea quercivora isolates collected from areas of oak wilt in Japan. Mycoscience 51:310-316. doi: 10.1007/s10267-010-0040-0
 22. Matsuda Y, Noguchi Y, Ito S (2009) Ectomycorrhizal fungal community of naturally regenerated Pinus thunbergii seedlings in a coastal pine forest. Journal of Forest Research 14:335-341. doi: 10.1007/s10310-009-0140-x
 23. Matsuda Y, Amiya A, Ito S (2009) Colonization patterns of mycorrhizal fungi associated with two rare orchids, Cephalanthera falcata and C. erecta. Ecological Research 24:1023-1031. doi: 10.1007/s11284-008-0575-0
 24. Matsuda Y, Hayakawa N, Ito S (2009) Local and microscale distributions of Cenococcum geophilum in soils of coastal pine forests. Fungal Ecology 2:31-35. doi:10.1016/j.funeco.2008.10.002
 25. Murata M, Matsuda Y, Yamada T, Ito S (2009) Differential spread of discoloured and non-conductive sapwood among four Fagaceae species inoculated with Raffaelea quercivora. Forest Pathology 39:192-199. doi: 10.1111/j.1439-0329.2009.00577.x
 26. Yamada A, Kitamura D, Setoguchi S, Hashimoto Y, Matsuda Y, Matsushita N, Fukuda M (2008) Monotropastrum humile var. humile is associated with diverse ectomycorrhizal Russulaceae fungi in Japanese forests. Ecological Research 23:983-993.
 27. Murata M, Yamada T, Matsuda Y, Ito S (2007) Discolored and non-conductive sapwood among six Fagaceae species inoculated with Raffaelea quercivora. Forest Pathology 37:73-79
 28. Matsuda Y, Sugiyama F, Nakanishi K, Ito S (2006) Effects of sodium chloride on growth of ectomycorrhizal fungal isolates in culture.@Mycoscience 47:212-217
 29. Matsuda Y, Murahashi F, Kimoto M., Nakanishi K, Ito S. (2005) Arbuscular mycorrhizas on Athyrium yokoscense and A. niponicum grown at a lead-contaminated site. Mycoscience 46:261-264
 30. Matsuda Y, Hijii, N. (2004) Ectomycorrhizal fungal communities in an Abies firma forest, with special reference to ectomycorrhizal associations between seedlings and mature trees. Canadian Journal of Botany 82:822-829
 31. Matsuda Y, Yamada, A. (2003) Mycorrhizal morphology of Monotropastrum humile collected from six different forests in central Japan. Mycologia 95:993-997
 32. Zhou ZH, Miwa M, Matsuda Y, Hogetsu T (2001) Spatial distribution of the subterranean mycelia and ectomycorrhizae of Suillus grevillei genets. Journal of Plant Research 114:179-185
 33. Matsuda Y, Hijii N (1999) Ectomycorrhizal of naturally grown Abies firma Sieb. et Zucc. seedlings. Mycoscience 40:217-226
 34. Matsuda Y, Hijii N (1999) Characterization and identification of Strobilomyces confusus ectomycorrhizas on Momi fir by RFLP analysis of the PCR-amplified ITS region of the rDNA. Journal of Forest Research 4:145-150
 35. Matsuda Y, Hijii N (1998) Spatiotemporal distribution of fruitbodies of ectomycorrhizal fungi in an Abies firma forest. Mycorrhiza 8:131-138

Bulletin

 1. Matsuda Y (1999) A study of community ecology of ectomycorrhizal fungi associated with Abies firma Sieb. et Zucc. Nagoya University Forest Science 18: 83-141 (in Japanese with English summary).
 2. Matsuda Y (1994) Seasonal occurrence and spatial distribution of fruitbodies of ectomycorrhizal fungi on the border of a man-made and a naturally regenerated forest. Bulletin of the Nagoya University Forest 13:109-118

International Conference

Oral

Poster


return to members  return to top

Last updated Nov 1, 2016